หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

สถานที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเพชรบูรณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในนามว่า “หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์” แห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นอนุสรณ์การก่อตั้ง “นครบาลเพชรบูรณ์” เมืองหลวงของไทยในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากในระหว่าง พ.ศ. 2486-2488 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ออกพระราชกำหนดเพื่อย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เพชรบูรณ์

ภายในตัวอาคารมีลักษณะเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ จัดแสดงภาพถ่ายและโบราณวัตถุจากกรมศิลปากร ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนด้านนอกอาคารมีเวทีการแสดงทางด้านประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนให้มีจิตสำนึกรักในท้องถิ่น โดดเด่นด้วยรูปปั้นฝักมะขามยักษ์สีทองอันเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand